fbpx

Villkor och integritetspolicy

Klimatfinansiera.se är en del av Atmoz Consulting AB 556808–4288. Atmoz Consultings vision är att alla skall ta sitt klimatansvar. Därför hjälper vi privatpersoner och företag att beräkna, reducera och kompensera sin klimatpåverkan. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i alla dina kontakter med oss. Nedan är våra villkor gällande köp av klimatkompensation. Giltiga from 2018-05-25.

1§ ALLMÄNT

Dessa allmänna villkors giltighet gäller alla distansavtal som ingås mellan Atmoz Consulting AB och dig som kund rörande köp av klimatkompensation. Avtal ska anses ha ingåtts den dag då Atmoz Consulting accepterat din beställning och bekräfta detta. Bekräftelse sker via e-post.

Kund måste ha fyllt 18 år för beställning.

2§ LEVERANSER

Vid betalning erhålles ett certifikat i PDF format för genomförd klimatkompensation. Certifikatet intygar att Atmoz Consulting makulerar motsvarande mängd koldioxidekvivalenter i relevant handelsregister. Makuleringen i registret är en bekräftelse på att samma mängd inte kan köpas en gång till och att finansiella medel når projektet. Makuleringen sker vanligtvis inom nästkommande månad från betalningens genomförande. Vid undantagsfall kan makuleringen dröja längre. Leverans av bekräftelse sker direkt vid köp och via e-post tillsammans med översändande av det certifikat som intygar ditt köp av klimatkompensation. Om beställd tjänst inte kan levereras förbehåller sig Atmoz Consulting AB att ersätta leveransen mot annat projekt eller avbryta köpet och leveransen. Vid sådan händelse har kunden rätt att få inbetalt belopp återbetalt.

3§ PRISER OCH BETALNING

Alla priser är angivna i SEK och är inklusive 25% moms.

Stripe – Kortbetalning – Visa/Mastercard/American Express
Vi använder betalväxel från Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”) som är PCI certifierade nivå 1. Det är den strängaste nivån av certifiering som finns tillgänglig. Överföringen av kortuppgifter sker med SSL-kryptering. För Stripes betaltjänster gäller Stripes allmänna villkor och sekretess-policy, vilken ni finner här https://stripe.com/en-se

Faktura
Vid klimatkompensering över 2500 sek är det möjligt att välja betalningsalternativet faktura i kassan. Atmoz Consulting använder Fortnox Finans AB för fakturahantering. 30 dagars kredittid 8 % dröjsmålsränta. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras och leda till att beställningen inte accepteras.

Vi accepterar även Swish & Paypal.

4§ ÅNGERRÄTT

Avtal om köp ingås på distans och därmed gäller ångerrätt enligt lag om distanshandelsavtal. Detta innebär att du som kund inom 14 kalenderdagar från att avtal ingicks har rätt att ångra dig. Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande till Atmoz Consulting AB om att du vill avbryta din klimatkompensation.

5§ REKLAMATION

Reklamation angående tjänstens beskaffenhet skall inom skälig tid från upptäckten meddelas Atmoz Consulting. Reklamation med en tydlig beskrivning av bristerna lämnas skriftligen till info@klimatkompensera.se

6§ PRENUMERATION

1. Pris & Betalning
Abonnemang för Tjänsten Klimatprenumeration tecknas efter att du som kund slutfört beställningen av Tjänsten. Betalning av abonnemangsavgiften för den initiala och, i förekommande fall, för varje ny Abonnemangsperiod sker i förskott genom att avgiften dras från det kontokort som du har angivit. Abonnemangsavgift för en ny Abonnemangsperiod förfaller till betalning var 30:e dag efter första betalningen. Tillämplig abonnemangsavgift framgår av den prislista som gäller från tid till annan och som återfinns på webbplatsen. Samtliga priser är angivna inklusive moms och i svenska kronor (SEK). Du ansvarar för att kontot som är kopplat enligt detta avtal på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som debiteras från tid till annan. Om du inte har tillräckliga medel på betalningsdagen avslutas prenumerationen.

2. Automatisk förnyelse av Abonnemang
Abonnemang förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 1 månad förutsatt att du inte har sagt upp abonnemanget före utgången av innevarande Abonnemangsperiod. Detta innebär att Atmoz Consulting AB kommer att fortsätta att debitera abonnemangsavgift i enlighet med punkten 1 till dess abonnemanget upphört.

3. Avtalstid och Uppsägning
Avtalet gäller under den initiala Abonnemangsperioden och varje efterföljande Abonnemangsperiod så som anges i punkten 2 ovan. Du har rätt att när som helst säga upp abonnemanget till upphörande med verkan från den innevarande Abonnemangsperiodens upphörande eller, om Kunden så begär, med omedelbar verkan genom att avsluta sin prenumeration på genom att logga in på sitt konto. Någon återbetalning av redan betalt belopp erhålles inte.

7§ PERSONUPPGIFTER

Vi följer GDPR den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Atmoz Consulting är enligt personuppgiftslagen (1998:204), och från den 25 maj 2018 dataskyddsförordningen, ansvariga för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Dina uppgifter används för att du ska kunna få aktuell information om Atmoz Consulting AB och Klimatfinansiera.se och vårt främsta arbete med att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner och företag att reducera sin klimatpåverkan. Personuppgifter som lämnas till Atmoz Consulting AB kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning eller om behandlingen är nödvändig för Atmoz Consulting AB berättigandes intressen förutsatt att den registrerades intresse av skydd inte väger tyngre. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till samarbetspartners, andra koncernbolag, ombud eller underleverantörer som Atmoz Consulting AB anlitat för att fullgöra sina förpliktelser i detta avtal. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och förbättra tjänster och produkter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsmål. Du som kund som motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsmål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling meddela Atmoz Consulting AB. Du har även rätt att på egen begäran få besked om vilka uppgifter som lagrats om dig. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Om du önskar rätta, radera eller begränsa dina personuppgifter eller inte längre önskar få kommunikation finns kontaktuppgifter nedan.

8§ INNEHÅLL OCH UPPHOVSRÄTT

Alla immateriella och upphovsrättsliga rättigheter som finns på Atmoz Consulting AB och klimatfinansiera.se och olika sidor, får inte kopieras, användas eller spridas och hänvisas till gällande lagstiftning om upphovsrätt.

9§ AVTALSTID

Avtalet gäller till dess att köpt tjänst har fullgjorts och gällande reklamationstid löpt ut.

10§ AVTALSÖVERLÅTELSE

Rätt att utan kundens samtycke överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredställande sätt.

11§ TILLÄMPNING LAG TVISTLÖSNING

Tvist rörande tillämpning av tolkning av avtalet eller sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras av allmän domstol (baserad i Stockholm) varvid svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden.

Cookies

Atmoz Consulting AB använder Cookies för att förbättra användarupplevelsen när du besöker vår webbplats klimatfinansiera.se. Detta i syfte att förbättra användarupplevelsen när du besöker webbplatsen.

Vad är en cookie?
Det finns två olika cookies: sessionscookie och permanenta cookies. En sessionscookies raderas när webbläsaren stängs ned. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod.

Dessa två typer av cookies kan utfärdas av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på din dator. Första part cookies placeras i din webbläsare av Atmoz Consulting och tredje parts cookies placeras av andra aktörer än Atmoz Consulting AB. Vår webbplats använder både sessionscookies och permanenta cookies.

Blockera eller ta bort cookies
De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som har sparats på din dator. Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din webbläsare alternativt i din webbläsares hjälpfunktion.

Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det komma att innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt.

Så kontaktar du oss

Om du har synpunkter, frågor eller klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss eller Datainspektionen.

Atmoz Consulting AB
Vasagatan 28
111 20 Stockholm

info@klimatkompensera.se
08-506 88 500

Datainspektionen
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-postadress:  datainspektionen@datainspektionen.se

Spamskydd

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.