fbpx

Det här är klimatförändringar

Att människan påverkar klimatet och skyndar på klimatförändringarna är de flesta överens om. Men vad är det egentligen som händer rent konkret, och vad gör vi år det? Vi förklarar mer här.

Med klimatförändringar menas förändringar i jordens klimat över tid. Det rör sig alltså inte om kortsiktiga anomalier som en extra kall vinter eller regnig sommar. Ett konkret exempel är den gradvisa ökning av jordens temperatur som skett sedan industrialiseringen men som accelererats de senaste decennierna.

Människans påverkan

Enligt The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har mänskliga aktiviteter hittills ökat jordens temperatur med en grad Celsius, jämfört med förindustriella nivåer. I mitten av århundradet kommer den globala uppvärmningen sannolikt nå en ökning på en och en halv grad Celsius jämfört med förindustriella nivåer.

Klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet och dess konsekvenser kommer sannolikt bestå i millenier. Det rör sig om höjda havsvattennivåer, häftig nederbörd i vissa regioner och höga temperaturer med torka som ett resultat i andra regioner. Tillsammans kommer ovanstående skapa allt större svårigheter för den globala livsmedels- och dricksvattenförsörjningen samtidig som ekosystemen blir allt mer utsatta. Det gäller inte minst marina ekosystemen, där de ökande koldioxidhalterna resulterar i en högre temperaturen samt försurning som i sin tur förstärker de destruktiva processerna som leder till att fiskbestånden minskar och korallreven förstörs.

FN:s klimatmål

Enligt Parisavtalet, ett avtal under FN:s klimatkonvention UNFCCC, ska den globala temperaturökningen hållas långt under 2 grader och vi ska sträva efter att stanna vid 1,5 grader. I led med arbetet mot Parisavtalets mål har Sveriges regering satt målet att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 (Det klimatpolitiska ramverket). Mer konkret innebär detta att utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85% lägre än utsläppen år 1990 och återstående 15% ska reduceras med kompletterande åtgärder, exempelvis genom klimatkompensation. För att nå dessa ambitiösa men nödvändiga mål behöver alla ta sitt klimatansvar; politiker som företag och privatpersoner.

Vill du hjälpa klimatet?