Om klimatkompensation
Loading...

Det mesta vi gör ger upphov till klimatpåverkan som i sin tur bidrar till global uppvärmning och klimatförändring.

Detta på grund av utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser då det exempelvis förbränns fossila bränslen. Vi måste minska utsläppen av växthusgaser globalt för att minska effekterna av den globala uppvärmningen. Men att minska sina utsläpp till noll är svårt och en process som tar tid.

För att kompensera för de utsläpp som trots allt finns där så kan klimatkompensera. Att klimatkompensera innebär att du betalar för att det utsläpp som du ger upphov till ”här” skall bli en minskningen av utsläpp ”där”. Man kan se klimatkompensation som en “avfallshanteringstjänst” där du betalar någon annan för att ta hand om ditt koldioxidavfall.

Vi jobbar med klimatkompensationsprojekt med högsta standard – certifierade av bland andra FN och eller Gold Standard. Läs mer om de olika certifieringarna nedan.

Pengarna investeras i ett klimatvänligt projekt som inte hade blivit till utan finansiering från klimatkompensation. Många gånger är det projekt inom förnybar energi, till exempel att det byggs ett vindkraftverk där det tidigare användes kolkraft. Det finns även projekt som effektiviserar energianvändandet, till exempel att byta ut matlagning över gamla vedugnar till nyare energisnålare spisar. Många av projekten bidrar inte bara till ett bättre klimat lokalt och globalt utan bidrar även socialt till området där det investeras. Till exempel kan det i vissa fall bidra till jobbtillfällen och förbättrade skolor och infrastruktur i det aktuella området.

Klimatkompensation är idag det enda sättet att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan.

Vi uppmanar i första hand alla att minska sina utsläpp, men för att fullt ut ta ansvar för sin klimatpåverkan även klimatkompensera!

5 viktiga grundkriterier för klimatkompensation

Certifieringar för klimatkompensation

CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering är additionalitet; att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation.

Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction). Dessa certifikat kontoförs i ett internationellt registreringssystem, med unika serienummer som innebär att varje CER är spårbar till projektet som skapade det. Certifikaten utgör därmed ett bevis att leverantören skapat den klimatnytta som kunden beställt. Certifikaten makuleras sedan i det internationella registret, vilket innebär att certifikatet oåterkalleligt förverkas.

CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor påverkan på klimatet. CDM-projekt bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt.
Läs mer om våra olika CDM-projekt här.

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt.

Gold Standard är en global ideell stiftelse och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Gold Standard är ett vanligt upphandlingskrav i offentlig upphandling av CDM-projekt. Gold Standard verifierar såväl CDM- som VER-projekt. För mer information om Gold Standard: www.goldstandard.org

Tar du ditt klimatansvar?

Här kan du enkelt klimatkompensera dina utsläpp genom certifierade projekt.

Handboken om klimatkompensation

Boken ger svar på alla de vanligaste frågorna som rör klimatkompensation.