Allmänna villkor

Allmänna villkor

Webbplatsen och på denna befintlig information, namn, bilder, fotografier, logotyper och ikoner som har anknytning till klimatkompensera.se, Tricorona eller dess produkter och tjänster tillhandahålls ’i befintligt skick’ utan förpliktelser eller rekommendation, och utan någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, inklusive men inte begränsad till de underförstådda garantierna för allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål samt frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter. Informationen på denna webbplats har inte skrivits för att uppfylla dina individuella krav och det faller helt på ditt ansvar att vidta lämpliga åtgärder innan du använder denna information på ett sätt som är lämpligt för ditt ändamål.

Under inga omständigheter skall klimatkompensera.se eller  Tricorona eller någon av dess entreprenörer eller anställda hållas ansvariga för någon form av skador, inklusive direkta, särskilda, indirekta eller följdskador som uppstår i samband med åtkomst till denna webbplats eller användandet och spridandet av informationen som finns på denna webbplats.

Denna webbplats kan innehålla felaktigheter eller stavfel som kommer att korrigeras allteftersom de upptäcks om klimatkompensera.se eller Tricorona så finner lämpligt. Informationen på denna webbplats uppdateras regelbundet. Klimatkompensera.se eller Tricorona förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande modifiera, förbättra och/eller ändra informationen, dessa villkor, namn, bilder, fotografier, logotyper, ikoner eller de produkter och tjänster som nämns på denna webbplats. Då internet underhålls oberoende vid tusentals platser runt om i världen kan information, namn, bilder, fotografier, logotyper och ikoner som kan nås via denna webbplats härröra från en plats utanför denna webbplats. Tricorona friskriver sig därför från allt ansvar och alla förpliktelser för innehåll som härrör från eller hämtats på, genom eller utanför denna webbplats.

Även om Tricorona på alla rimliga sätt försöker hålla webbplatsen fri från virus kan det inte garanteras och inget ansvar tas för virus. Du rekommenderas därför att vidta alla lämpliga skyddsåtgärder innan du laddar ner information från denna webbplats.

Du går med på att varken störa webbplatsens normala drift eller inkräkta på webbplatsen genom att hacka, ändra information på denna webbplats eller förhindra eller begränsa åtkomst till denna webbplats för andra användare eller på annat sätt.

Externa länkar kan ändras utan klimatkompensera.se eller  Tricoronas vetskap. Vi påtar sig inte något ansvar för den information, de beräkningar eller andra uppgifter som förekommer på de hemsidor, till vilka länkar öppnas.