fbpx

Certifieringar för klimatkompensation

När det är dags att klimatkompensera bör ni vara noga med att välja projekt med bra certifieringar. Samtliga av de projekt vi erbjuder är av högsta kvalitet och minst Gold Standard-certifierade för att säkerställa kvaliteten och klimatnyttan. 

cdm clean development mechanism certifiering

CDM är FN:s egna certifiering. CDM-projekten uppfyller Kyotoprotokollets kriterier om att löpande kvantifiera klimatnyttan. Kontrollen sköts av oberoende auktoriserade revisorer som rapporterar om projektet till FN. Det mest centrala kriteriet i FN:s utvärdering är additionalitet; att projektet inte hade blivit av utan CDM och pengar från klimatkompensation. Varje CDM-projekt granskas kontinuerligt för att beräkna den faktiska utsläppsreduktionen under den aktuella perioden, vartefter FN utfärdar utsläppsreduktionscertifikat, eller CER (Certified Emission Reduction).

CDM-projekt är ofta investeringar i förnybar energi. Exempel på CDM-projekt kan vara ett vindkraftsverk som byggts i till exempel Kina där stor del av dagens energibehov täcks av energi från kolkraft med stor påverkan på klimatet. CDM-projekt bidrar även till hållbar utveckling i genomförandelandet och ger positiva effekter både socialt och ekonomiskt såväl som miljömässigt.

gold standard certifiering logo

Gold Standard togs fram som en kvalitetsstämpel för klimatkompensationsprojekt som innebär strikta förhållningsregler med ytterligare krav på socialt ansvarstagande och hållbar utveckling för klimatkompensationsprojekt.

Gold Standard är en global ideell stiftelse som initierades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Fairtrade, och är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas även av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer. Certifieringsprocessen kräver stor medverkan av lokala intressenter och organisationer. Exempel på socialt ansvarstagande kan vara att klimatkompensationsprojekten i fråga skapar arbetstillfällen till lokalbefolkningen, bidrar till de lokala skolorna eller förbättrar infrastrukturen i området.

Våra projekt är alltid certifierade med minst Gold Standard.

verra vcs certifiering logo

Miljöorganisationen Verra har tagit fram VCS-certifieringen. VCS-projekten måste följa en sträng utvärderingsprocess för att kunna certifieras. Ett krav är att projekten kontinuerligt måste granskas av oberoende, utomstående revisorer som ser till att projektet uppfyller samtliga VCS-krav och tillämpar korrekta metoder i processen.

VCU:er (Verified Carbon Units) kallas de utsläppsminskningar som är certifierade enligt VCS och som kommer från VCS-projekten. En VCU representerar ett ton växthusgasutsläpp som minskat eller raderats från atmosfären jämfört med om projektet inte blivit till.

VCS-projekt finns inom ett flertal sektorer, bland annat förnybar energi såsom vindkraft och vattenkraft, och skogsbruk. Här inkluderas undvikande av avskogning.