fbpx

Tidigare projekt: Nirosha Solar

Storskaligt solenergiprojekt i Indien

Globala mål

globala mål 7 8 13

Certifiering

CO2e reduktion

46 815 ton CO2e per år

Projektnummer

Gold Standard ID: 5699

I ett av Indiens mest förorenande distrikt är solcellsparken Nirosha Solar ett viktigt steg på vägen mot förnybar energiförsörjning. Projektet tar till vara på den outnyttjade solpotentialen i regionen och bidrar till att stärka det instabila elnätet.

En av världens mest förorenade regioner

Uttar Pradesh är en av de mest tätbefolkade regionerna i Indien med över 200 miljoner invånare. Den dominerande energikällan är kol, vilket har lett till omfattande föroreningar. Av världens tio mest förorenade städer innehar Uttar Pradesh fem av de värst drabbade platserna. Under perioder fylls städerna med tjocka lager av smuts och rök, vilket reducerar sikten på flera meter. Föroreningarna orsakar andningssvårigheter, är direkt farliga för personer med nedsatt hälsa och ökar risken för astma hos små barn.

ton CO2e per år i minskad klimatpåverkan

Uttar Pradesh ligger efter andra regioner i omställningen till förnybar energi, projektet Nirosha Solar är ett steg framåt i att ta vara på Indiens outnyttjade solpotential. Solenergi är en av de renaste energiformerna som finns, det involverar inga fossila bränslen och släpper inte ut några växthusgaser. Projektets framgång är en stor inspiration för fler och större investeringar i förnyelsebara lösningar i regionen.

anställda i projektet

Projektet har under årens gång medfört många arbetstillfällen för den lokala befolkningen. I dagsläget är 20 personer anställda för drift och underhåll, varav två är kvinnor. Ledningen jobbar noga med diskrimineringsfrågor och ser till att betala ut jämställda löner för lika arbete.