fbpx

Så bidrar klimatkompensation till FN:s Globala mål

De Globala Målen för Hållbar Utveckling är mål som FN satt upp, och det här är den mest ambitiösa agendan som världens länder har antagit. Men hur bidrar klimatkompensation till dem? Nedan listar vi de 17 målen och på vilket sätt våra kompensationsprojekt bidrar till att nå målen.

Klimatkompensationsprojekt är en viktig investering i klimatet, men det är också i många fall en investering för befolkningen där projekten genomförs då projekten bidrar till social och ekonomisk utveckling. Alla projekt som vi stöttar är certifierade av olika aktörer för att säkerställa att de gör nytta för lokalbefolkningen. Gold Standard är en certifiering där projekten måste kunna bevisa en positiv social påverkan på lokalsamhället för att få bli certifierade. Alla våra projekt är certifierande med minst Gold Standard för att säkerställa kvaliteten. Utöver att bidra till klimatnytta bidrar därför våra klimatkompensationsprojekt till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling.

1: Ingen fattigdom 

Ett flertal av våra projekt bidrar med arbetstillfällen och bra arbetsvillkor åt lokalbefolkningen. Ett arbete är en direkt och hållbar väg ut ur fattigdom. Vårt projekt Sri Balaji är ett biomassakraftverk i Indien. Projektet erbjuder inte bara jobb åt lokalbefolkningen, utan köper dessutom biologiskt avfall av jordbrukare i området. Tidigare har avfallet bara slängts, och nu får jordbrukarna en extra inkomstkälla.

2: Ingen hunger

Det är en mänsklighet rättighet att få äta sig mätt. Det är dock fortfarande inte en självklarhet för majoriteten av världens befolkning. Idag lever ungefär 736 miljoner människor i extrem fattigdom.

3: Hälsa och välbefinnande

För att nå hållbar utveckling i världen så är god hälsa en förutsättning. Trots att tillgång till sjukvård är en rättighet så är detta en brist i många delar av världen. Många projekt vi stödjer via klimatkompensation bidrar ekonomiskt till den lokala sjuk- och hälsovården. Samtidigt som Sri Balaji-projektet producerar fossilfri energi så finansierar projektet även sjukhusläger med gratis medicin.

4: God utbildning för alla

En förutsättning för ett jämlikt samhälle med gott välstånd är utbildning. Vårt Sri Balaji-projekt hjälper till att skapa bättre förutsättning för utbildningar genom att ha ett stipendieprogram för studenter i projektområdet, sänker elkostnaderna och säkrar eltillgången vilket är viktigt för att kunna studera. I Tropical Mix-projektet erbjuds lokalinvånarna utbildning i bland annat miljövetenskap.

5: Jämställdhet

Jämställdhet och att inte diskrimineras utifrån etnicitet, religion, könsidentitet eller sexuell läggning är en förutsättning för en hållbar framtid. Bhilwara-projektet bidrar till jämställdhet i lokalområdet genom att organisera grupper för att hjälpa kvinnor ur fattigdom.

6: Rent vatten och sanitet

Rent vatten är en bristvara för många människor i världen. Tillgång till rent vatten är dock en förutsättning för ett hälsosamt och friskt liv. Projektet Bhilwara har varit med och bidragit till att boende i området ska ha tillgång till rent vatten. I tillägg till det har även toaletter installerats i den lokala skolan.

7: Hållbar energi till alla

Det här målet, tillsammans med mål 13, är det mål som våra projekt tydligast bidrar till. En trygg energiförsörjning är en förutsättning för ekonomisk och social utveckling, och för att världen ska kunna må bättre behöver den elen komma från förnybara källor. Klimatkompensationsprojekten Bhilwara och Sri Balaji gör just detta. Sri Balaji ersätter el från kolkraftverk med el från biomassa, och Bhilwara är ett solenergiprojekt i Indien som ger invånarna tillgång till ren solenergi.

8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Ett flertal av de projekt vi erbjuder kompensation genom bidrar till arbetstillfällen med trygga och långvariga anställningar för lokalinvånarna i projektområdet. Det ger dem tryggad ekonomi och pension och bidrar till den ekonomiska tillväxten. Tropical Mix och Sri Balaji är sådana projekt.

9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Bra infrastruktur är en viktig del i en regions utveckling. De klimatkompensationsprojekt vi stödjer bidrar till modern och tryggad energiförsörjning i områden där det tidigare har saknats. Infrastrukturen förbättras i områden där kraftverken anläggs och gör det lättare för lokalbefolkningen att röra sig runt och inom regionerna.

10: Minskad ojämlikhet

Det är en mänsklig rättighet att ha samma förutsättningar oavsett vilken könsidentitet, religion, etnicitet och sexuell läggning man har. Klimatkompensation bidrar till att finansiellt investera i områden och länder som inte har kommit lika långt i den ekonomiska utvecklingen, och bidrar därmed till att minska den globala ojämlikheten. Många av projekten jobbar även aktivt med att stärka kvinnors rättigheter och erbjuda utbildning för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

11: Hållbara städer och samhällen

Idag bor över hälften av världens befolkning i urbana områden och den siffran förväntas öka. Här krävs att utvecklingen sker hållbart i samma takt. Alla klimatkompensationsprojekt som erbjuder förnybar energi, såsom Sri Balaji och Bhilwara, bidrar till renare luft då partikelhalterna minskar. Det är extra viktigt för städer där luftkvaliteten ofta är sämre än i mindre tätbebyggda områden.

12: Hållbar konsumtion och produktion

För att minska de globala klimatförändringarna är det otroligt viktigt med hållbar produktion av varor och tjänster. Skogsprojektet Tropical Mix syftar till att bevara och nyttja skogen hållbart, men man producerar även ekologisk kakao och MCS-certifierat timmer i projektet. Det bidrar till arbetstillfällen och den lokala ekonomin och minskar dessutom klimatpåverkan.

13: Bekämpa klimatförändringarna

Alla klimatkompensationsprojekt syftar till att bekämpa klimatförändringarna. Tropical Mix bidrar till att bevara skogarna medan Sri Balaji och Bhilwara investerar i förnybar energi. Du som klimatkompenserar bidrar därför till att bekämpa klimatförändringarna. Tillsammans gör vi skillnad!

14: Hav och marina resurser

Vi måste börja nyttja havens resurser mer hållbart och jobba aktivt för att minska försurningen i haven. Det krävs för att bevara fiskebeståndet och få haven att må bra. Många av de klimatkompensationsprojekt vi jobbar med bidrar till att färre växthusgaser släpps ut i atmosfären vilket i sin tur minskar havsförsurningen.

15: Ekosystem och biologisk mångfald

Det är otroligt viktigt att skydda världens ekosystem och bevara den biologiska mångfalden för att vi ska ha en hållbar framtid. Det här målet trycker på vikten av hållbart skogsbruk, återbeskogning av skövlade områden och bevarande av befintliga skogar. Det är just vad Tropical Mix-projektet i Panama gör.

16: Fredliga och inkluderande samhällen

Fredliga samhällen fria från våld och konflikt är fundamentalt för en global hållbar utveckling. I krigshärjade områden har lokalinvånarna ofta dåligt med tillgång till mat och vatten samt elförsörjning.

17: Genomförande och globalt partnerskap

För att nå dessa mål är det extremt viktigt att alla bidrar och samarbetar. Hållbar utveckling kräver engagemang på en global nivå. De länder som har tillgång till miljövänlig teknik behöver dela med sig av detta till de länder där den tekniska utvecklingen inte hunnit lika långt. Klimatkompensationsprojekten, och du som klimatkompenserar, bidrar till detta.

Sammanfattning

Med det här inlägget vill vi påvisa att allt hör ihop – ett solenergiprojekt som bidrar med tryggad och miljövänlig eltillgång bidrar även till ökad hälsa och minskad fattigdom. Genom att klimatkompensera bidrar du alltså till många av de globala målen för hållbar utveckling, och till en bättre framtid för oss alla. Tillsammans gör vi skillnad!